Przedszkole Skrzat w Lublinie

Przedszkole Skrzat w Lublinie

Przedszkole Skrzat w Lublinie 150 150 Niepubliczne Przedszkole Skrzat z oddziałami specjalnymi

Niepubliczne Przedszkole ,,SKRZAT” z Oddziałami Specjalnymi

ul. Kleeberga 8, 20-243
Lublin, tel. 81 444 88 45,
www.skrzat.lublin.pl

Przedszkole oferuje opiekę i wszechstronna edukację dzieciom w wieku przedszkolnym (możliwość przyjęcia dzieci, które ukończyły 2 i pół roku).

Zajęcia odbywają się w godzinach 7.00-17.00.

Praca odbywa się w 7 oddziałach.

  • dwa oddziały (liczące  do 16 dzieci) oferują miejsca dzieciom o prawidłowym rozwoju psychoruchowym z ciekawą ofertą edukacyjną w oparciu o obowiązującą podstawę programową z silnym akcentem na wspieranie inteligencji wielorakiej i emocjonalnej dzieci.
  •  oddziały specjalne  ukierunkowane są na realizację specjalistycznej terapii dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Zajęcia w oddziale prowadzone są przez pedagogów specjalnych z udziałem asystentów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego dziecka.

 

W salach wyposażonych w nowoczesne pomoce edukacyjne i zabawki panuje przyjazna atmosfera. Dbamy o bezpieczeństwo, estetykę, kameralny, rodzinny klimat.

Dla każdego dziecka tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, tygodniowy rozkład zajęć terapeutycznych, miesięczny program edukacyjny. Proces terapii jest stale monitorowany. Przedszkole koncentruje się na realizacji potencjału poznawczego i emocjonalno–społecznego dziecka z uwzględnieniem jego mocnych i słabych stron, uzdolnień ,,wyspowych”, preferencji i indywidualnych predyspozycji wychowanków.

Realizację terapii poprzedza proces diagnostyczny dokonywany przez Zespół profesjonalnych terapeutów przy aktywnym udziale rodziców i lekarzy specjalistów( konsylia z udziałem neurologa, psychiatry, pediatry). Diagnoza i terapia pozostają w procesie terapii w nierozłącznym związku.

Dzieciom z Autyzmem i Zespołem Aspergera oferujemy strukturalizację otoczenia (porządek, zasady, reguły, regularność) oraz wszystkie uznane aktualnie metody terapii.

Zajęcia realizuje wykwalifikowana kadra terapeutów: psycholodzy kliniczni, logopedzi i
neurologopedzi, pedagodzy specjalni, pedagodzy przedszkolni, arteterapeuci, rehabilitanci.

Przedszkole realizuje terapię w uznanym na świecie nurcie poznawczo behawioralnym.

 

Podstawowy kierunek terapii wyznacza PROGRAM TOS „Tworzenie obrazu siebie i najbliższego otoczenia przez dziecko w wieku przedszkolnym.” autorstwa M. Ostojewskiej skoncentrowany na porządkowaniu informacji dziecka o sobie i otoczeniu w osi pionowej i poziomej z jednoczesną aktywizacją wszystkich sfer rozwoju. Program zakłada codzienną, kompleksową, całościową pracę na rzecz budowania fukkcjonalnej wiedzy i sprawności dziecka. Stwarza też dobrą ofertę i propozycję do organizacji zajęć integracyjnych.

Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej. Wśród oferowanych form,metod i technik terapii realizowanych w przedszkolu są:

  • codzienna terapia pedagogiczna ,terapia psychologiczna,
  • arteterapia-muzyka z rytmiką, plastyka, taniec, drama,
  • terapia logopedyczna( w tym również alternatywne i wspomagające metody komunikacji),
  • integracja sensoryczna,rehabilitacja ruchowa,gimnastyka korekcyjna,
  • metoda ośrodków pracy i ośrodków zainteresowań,
  • metoda, W.Scherborne, Mi H Knillów, Gimnastyka rytmiczna AiM. Kniesów,
  • metoda „bon depart”

Realizujemy wielopłaszczyznową współpracę z rodziną. Rodzice są włączeni w świadomy proces budowania właściwych postaw, realizację potencjału poznawczego i emocjonalno-społecznego dzieci (spotkania, warsztaty szkolenia, zajęcia otwarte).

Przedszkole realizuje „europejski model integracji” skoncentrowany szczególnie na przesunięciu istoty integracji z płaszczyzny edukacyjnej na płaszczyznę społeczną dzięki czemu dzieci od początku mogą budować o podstawy inteligencji emocjonalnej, rozwijać możliwości poznawcze i kompetencje społeczne dzieci.