Projekty UE

Nowe miejsca przedszkolne szansą edukacyjną dzieci z Lubelszczyzny.

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

W dniu 01.09.2012 r. Przedszkole Niepubliczne „Skrzat” rozpoczęło realizację projektu:

Nowe miejsca przedszkolne szansą edukacyjną dzieci z Lubelszczyzny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany jest w oparciu o umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego o numerze 903/POKL.09.01.01-06-056/12-00.

Projekt będzie trwał do 31.08.2013 r.

W chwili obecnej z uwagi na brak wolnych miejsc rekrutacja do projektu została zakończona.

Celem projektu jest poprawa dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci zdrowych (10 dzieci) oraz dzieci niepełnosprawnych – autystycznych (4 dzieci) w mieście Lublinie poprzez utworzenie 14 nowych miejsc przedszkolnych.

Projekt: „Nowe miejsca przedszkolne szansą edukacyjną dzieci z Lubelszczyzny” skierowany jest do trzech grup docelowych:

  1. zdrowych dzieci w wieku przedszkolnym,
  2. niepełnosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym (autyzm),
  3. rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 r. – 31.08.2013 r.

Dla grupy dzieci autystycznych przedszkole „Skrzat” przygotowało w ramach projektu 5-cio godzinną opiekę przedszkolną. Dzieci objęte zostały ponadto opieką logopedyczną i psychologiczną. W ramach projektu dzieci będą również uczestniczyć w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej oraz  w zajęciach z integracji sensorycznej.

Dla grupy dzieci zdrowych przedszkole „Skrzat” proponuje w ramach projektu 10-cio godzinną opiekę przedszkolną, zajęcia z logopedą i psychologiem, a ponadto zajęcia z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz z języka angielskiego.

Wszystkie dzieci w ramach projektu otrzymają całodzienne wyżywienie.

Ponadto w ramach projektu dla rodziców dzieci przedszkolnych zakwalifikowanych do projektu (po jednym opiekunie od każdego dziecka) zorganizowane zostaną dwa szkolenia.

Pierwsze ze szkoleń przeznaczone będzie dla rodziców dzieci zdrowych. Tematem szkolenia będą potrzeby rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym.

Adresatami drugiego szkolenia będą rodzice dzieci autystycznych uczestniczących w projekcie. Tematem szkolenia będzie diagnoza i terapia autyzmu.

W ramach projektu utworzony zostanie ponadto Klub Aktywnego Rodzica. W Klubie rodzice będą mogli się wzajemnie wymieniać spostrzeżeniami na temat rozwoju swoich pociech, a także będą mogli korzystać z biblioteczki zorganizowanej specjalnie dla nich przez Realizatora Projektu. W biblioteczce znajdą się książki dotyczące potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym, a także pozycje książkowe z zakresu diagnozy i terapii autyzmu.

Wszystkie zaproponowane w ramach projektu formy wsparcia są dla uczestników projektu bezpłatne.

Niepubliczne Przedszkole Skrzat

z oddziałami specjalnymi

ul. Kleeberga 8, 20-243 Lublin
tel. (81) 4448845

[vc_separator_2 style=”line_symbol” icon_fontawesome=”fa fa-angle-up” color_line=”#666666″ color_symbol=”#444444″ padding_top=”15″ padding_bottom=”15″]

Projekty LAWP

Rozwój firmy PRO VITA 
Działanie 1.1 Dotacje dla nowowpowstałych mikroprzedsiębiorstw.

Rozwój firmy Pro Vita.

Działanie 1.1 Dotacje dla nowowpowstałych mikroprzedsiębiorstw.

PRO VITA Oleksiewicz Cękalski Sp J. realizuje aktualnie projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

  • Tytuł projektu: 
    Rozwój firmy PRO VITA poprzez utworzenie oddziałów integracyjnych przedszkola SKRZAT
  • Wartość projektu: 564 592,86 PLN
  • Kwota dofinansowania z EFRR: 308 662,91 PLN
  • Nazwa beneficjenta: „PRO VITA” Cękalski Oleksiewicz Spółka Jawna

Głównymi celami projektu są poprawa konkurencyjności Przedszkola SKRZAT poprzez realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, związanego z rozszerzeniem oferty produktowej i technologicznej oraz polegającego m.in. na zakupie innowacyjnego sprzętu i wykorzystaniu nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Pro Vita program EU